Regulamin Sklepu

Regulamin

Ostatnia aktualizacja 23 września 2020 r

 ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”) a Mayka Skincare - Sylwia Marchewka(„Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczącą dostęp do witryny http://www.mayka-skincare.eu i korzystanie z niej, a także wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej związanych, połączonych lub w inny sposób z nimi połączonych (łącznie zwanych „Witryną” ). Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, JESTEŚ WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie iz dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania w celu uzyskania informacji o aktualizacjach. Będziesz podlegał zmianom w wszelkich zmienionych Warunkach użytkowania i zostaniesz uznany za tego, że zostałeś powiadomiony o zmianach w dowolnych zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałoby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. . W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli iw zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Witryna przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługi znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami do znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie w stanie „TAKIM, JAKIM JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny i żadna Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymasz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej, a także na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w ramach Witryny, Treści i Znaków.


OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji i niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w sposób zautomatyzowany lub nie-ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca sprzeciw.


PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Jednak nie gwarantujemy, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produkty. Dostępność wszystkich produktów jest ograniczona i nie możemy zagwarantować, że będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży jakichkolwiek produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.


ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

- Visa
- Mastercard
-  American Express
- PayPal

Zgadzasz się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację informacji o koncie i płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek obrotowy zostanie doliczony do ceny zakupów, zgodnie z naszymi wymaganiami. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w funtach szterlingach.

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy płatności takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Jeśli Twoje zamówienie podlega cyklicznym opłatom, wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie przez nas Twojej metody płatności bez konieczności uprzedniej zgody na każdą powtarzającą się opłatę, do czasu anulowania stosownego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą metodę płatności i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.


POLITYKA ZWROTÓW

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką zwrotów opublikowaną w Witrynie przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów.


CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można używać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

1. Systematycznie pobieraj dane lub inne treści ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
2. Nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem.
3. Skorzystaj z usług agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonać zakupów w Witrynie.
4. Używać Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
5. Omijanie, wyłączaj lub w inny sposób ingeruj w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub Zawartej w niej Zawartości.
6. Brać udziału w nieautoryzowanych ramkach lub linkach do Witryny.
7. Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
8. Niewłaściwe korzystanie z naszych usług wsparcia lub składanie fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
9. Brać udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub przy użyciu jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
10. Ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
11. Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę albo użyj nazwy użytkownika innego użytkownika.
12. Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
13. Używać wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
14. Korzystać z Witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i / lub Treści w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych.
15. Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej jakiekolwiek oprogramowanie wchodzące w skład Witryny lub w jakikolwiek sposób jej część.
16. Próbować ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny.
17. Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któregokolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie Ci dowolnej części Witryny.
18. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności ze wszystkich Treści.
19. Skopiuj lub dostosuj oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
20. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe wysyłanie powtarzających się tekstów), które przeszkadzają jakiejkolwiek stronie w nieprzerwanym korzystaniu z Witryna lub modyfikuje, upośledza, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
21. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) jakiekolwiek materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi jasne formaty wymiany grafiki („gify”), 1 × 1 piksele, robaki internetowe , pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych” lub „pcms”).
22. Z wyjątkiem sytuacji, które mogą wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
23. Dyskredytuje, niszczy lub w inny sposób szkodzi, naszym zdaniem, nam i / lub Witrynie.
24. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna może zapraszać do czatu, współtworzyć lub uczestniczyć w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitować treści i materiały do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekst, pisma, nagrania wideo, audio, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkład”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i Ofert Rynku oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:

1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub moralne prawa osób trzecich.
2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny rozważany sposób przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
4. Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani mylący.
5. Twój wkład nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
6. Twój wkład nie jest obsceniczny, lubieżny, lubieżny, wulgarny, agresywny, napastliwy, oszczerczy, oszczerczy ani w inny sposób budzący zastrzeżenia (zgodnie z ustaleniami przez nas).
7. Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
8. Twój wkład nie jest używany do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) żadnej innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
9. Twój wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
10. Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
11. Twoje wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które pozyskują dane osobowe od kogokolwiek poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
12. Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w żaden inny sposób nie mają na celu ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
13. Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, narodem, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
14. Twój wkład w żaden inny sposób nie narusza ani nie zawiera linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem twoich praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.


LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swój wkład w dowolnej części Witryny lub udostępniając wkład w Witrynie, łącząc swoje konto w Witrynie z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, automatycznie udzielasz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielania nam nieograniczone, nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, wolne od tantiem, w pełni płatne, ogólnoświatowe prawo i licencję na hosting, użytkowanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmianę tytułu, archiwizować, przechowywać, przechowywać w pamięci podręcznej, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, przeformatowywać, tłumaczyć, przesyłać, fragmenty (w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym między innymi Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym, lub w inny sposób, a także w celu przygotowania prac pochodnych lub włączenia do innych prac takich Wkładów oraz udzielenia i autoryzacji sublicencji na powyższe. Używanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych i obejmuje wykorzystanie przez nas Państwa nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób dochodzone w Twoich Wkładach.

Nie mamy prawa własności do Twoich wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z twoimi wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia ani oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach przekazanych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w Witrynę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoimi wkładami.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) do edycji, redagowania lub w inny sposób zmieniania jakichkolwiek Wkładów; (2) w celu zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; oraz (3) w celu wstępnego sprawdzenia lub usunięcia jakichkolwiek Wkładów w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE WERYFIKACJI

Możemy udostępnić Ci obszary w Witrynie, w których można umieszczać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z recenzowaną osobą / podmiotem; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego ani nienawiści; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie należy wyciągać wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktokolwiek uważa recenzje za nieodpowiednie lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za przegląd ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z przeglądu. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od opłat, w pełni opłacone, zbywalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na reprodukcję, modyfikację, tłumaczenie, przesyłanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie, i / lub rozpowszechniać wszystkie treści związane z recenzjami.


LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Użyj licencji

Jeśli uzyskasz dostęp do Ofert Marketplace za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do instalowania i używania aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub kontrolowanych przez Ciebie oraz do dostępu i użytkowania aplikacja mobilna na takich urządzeniach jest ściśle zgodna z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie wolno: (1) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, próbować uzyskać kodu źródłowego lub odszyfrować aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji; (4) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie informacje dotyczące praw własności (w tym wszelkie informacje o prawach autorskich lub znaku towarowym) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji; (5) używać aplikacji do jakiegokolwiek przedsięwzięcia generującego dochód, przedsięwzięcia komercyjnego lub innego celu, do którego nie jest zaprojektowana ani przeznaczona; (6) udostępniać aplikację w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z niej przez wiele urządzeń lub użytkowników w tym samym czasie; (7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio konkurują z aplikacją lub w jakikolwiek sposób ją zastępują; (8) używać aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek zastrzeżonych informacji lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej do projektowania, opracowywania, produkcji, licencjonowania lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej z Apple Store lub Google Play (każdy „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Ofert Marketplace mają zastosowanie następujące warunki: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do -przenoszalna licencja na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, stosownie do przypadku, i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach korzystania z usług dystrybutora aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wszelkich usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każda Dystrybutor aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (3) w przypadku niezgodności aplikacji mobilnej z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego Dystrybutora aplikacji, a Dystrybutor aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, opłacony za aplikację mobilną iw maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dystrybutor aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych; (5) podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umów stron trzecich, np. Jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych podczas korzystania z aplikacji mobilnej; oraz (6) przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Dystrybutorzy aplikacji są beneficjentami zewnętrznymi warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania oraz że każdy Dystrybutor aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznany za posiadającego zaakceptował prawo) do wyegzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania wobec użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach funkcjonalności Witryny możesz połączyć swoje konto z kontami online, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto, „Konto strony trzeciej”) poprzez: (1) udostępnienie swojego konta strony trzeciej dane logowania za pośrednictwem Witryny; lub (2) umożliwiając nam dostęp do Twojego konta osoby trzeciej, na co zezwalają obowiązujące warunki, które regulują korzystanie z każdego konta osoby trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do ujawnienia nam danych logowania do swojego konta osoby trzeciej i / lub udzielenia nam dostępu do swojego konta osoby trzeciej, bez naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących korzystanie z odpowiednich Konto osoby trzeciej i bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub poddania nas jakimkolwiek ograniczeniom użytkowania nałożonym przez usługodawcę będącego stroną trzecią. Dając nam dostęp do wszelkich kont osób trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli ma to zastosowanie) wszelkie treści, które dostarczyłeś i które przechowujesz na swoim koncie strony trzeciej („Sieć społecznościowa Treść ”), tak aby była dostępna w Witrynie i za jej pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z Twojego konta osoby trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony o połączeniu swoje konto z kontem strony trzeciej. W zależności od wybranych przez Ciebie kont osób trzecich i zgodnie z ustawieniami prywatności, które ustawiłeś na takich kontach osób trzecich, dane osobowe, które przesyłasz na swoje konta osób trzecich, mogą być dostępne na Twoim koncie w Witrynie i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli konto osoby trzeciej lub powiązana usługa stanie się niedostępne lub nasz dostęp do takiego konta strony trzeciej zostanie zakończony przez usługodawcę będącego stroną trzecią, wówczas Treść sieci społecznościowej może nie być już dostępna w Witrynie i za jej pośrednictwem. W każdej chwili będziesz mieć możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w Witrynie a swoimi kontami osób trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PAŃSTWA RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYMI POWIĄZANYMI Z KONTAMI OSÓB TRZECICH JEST REGULOWANE WYŁĄCZNIE UMOWAMI UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. Nie dokładamy starań, aby przeglądać jakiekolwiek treści w sieci społecznościowej w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie odpowiadamy za żadne treści w sieci społecznościowej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z kontem strony trzeciej i listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu identyfikacji i poinformowania Cię o kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Witryny . Możesz dezaktywować połączenie między Witryną a kontem osoby trzeciej, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych lub za pośrednictwem ustawień konta (jeśli dotyczy). Postaramy się usunąć wszelkie informacje przechowywane na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostały powiązane z Twoim kontem.


ZGŁOSZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Państwa nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłań w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do takich Zgłoszeń i gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne lub że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie będzie możliwości odwołania się przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w Twoich Materiałach.


ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) dowolny Twój wkład lub jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, aby usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert na Rynku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://www.mayka-skincare.eu. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i oferty Rynku są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych, a wyrażasz zgodę na to, aby Twoje dane były przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.


OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY WŁASNEMU UZNANIU I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODMÓWIENIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY I OFERT RYNKOWYCH (W TYM ZABLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) Z JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ TWOJE KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERCIE RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE PUBLIKUJESZ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, W NASZYM WYŁĄCZNYM DYSKRECJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się i tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.


ZMIANY I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania oferowania całości lub części Ofert Rynku w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert na Rynku.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w inny sposób modyfikowania Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.


PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE i jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę, jaką zapewniają Ci przepisy prawa obowiązującego w Twoim kraju zamieszkania. Mayka Skincare Limited i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów Preston / Lancashire, co oznacza, że możesz wnieść roszczenie w celu obrony swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Wielkiej Brytanii, lub w kraju UE, w którym mieszkasz.


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozstrzygnięcie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesione przez Ciebie lub przez nas (indywidualnie, „Stronę” i łącznie) , „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej Strony przekazanym drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Trybunału Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu, i które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie niniejszej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Preston w Wielkiej Brytanii. Językiem postępowania będzie język angielski. Obowiązujące przepisy prawa materialnego to prawo Zjednoczonego Królestwa.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub do korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu wchodzącego w zakres tej części tego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się podporządkować osobistej jurysdykcji tego sądu.


KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Ofert Rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.


ZRZECZENIE SIĘ

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM Z NIEGO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO PRAWA. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY ANI ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI ( 2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, JAKIEKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANE W TEGO MIEJSCU, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE NA LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ STRONĘ TRZECZĄ, I / LUB ( 6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI OPUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONY W WITRYNIE. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZATRZYMUJEMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ, STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W INNEJ REKLAMIE. BĄDŹ STRONĄ LUB BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE KAŻDEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW I USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ DOWOLNEGO ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ SWOJĄ NAJLEPSZĄ OSĄD I OSTROŻNOŚĆ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ, LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI POWIEDZILIŚMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.


ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych kierowników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi prawnikami i przed nimi. 'opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikające z: (1) twoich wkładów; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) wszelkie naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakikolwiek jawny szkodliwy czyn wobec innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w przypadku których jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się współpracować na swój koszt w celu obrony takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym odszkodowaniem, gdy tylko się o tym dowiemy.


DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane związane z korzystaniem z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych przez Ciebie w Witrynie. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.


ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ DOSTARCZANIE ELEKTRONICZNYCH POWIADOMIEŃ, POLITYKI I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB UKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB PRZEZ WITRYNĘ. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zatrzymania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub udzielenia kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.


RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstają żadne relacje typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich form obrony, jakie przysługują Ci w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków użytkowania oraz brakiem podpisu stron w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:

Mayka Skincare - Sylwia Marchewka
2e, Bystrzyca Górna
58-114
Polska
info@mayka-skincare.com

Mayka to kosmetyki dla świadomych odbiorców uważnie wybierających produkty do pielęgnacji skóry twarzy i ciała. W naszych ręcznie wykonanych wyrobach odkryją Państwo różnorodne, zaskakująco efektywne składniki botaniczne z wielu stron Świata, połączone w harmonii z nowoczesnymi, aktywnymi składnikami kosmetycznymi. Nie ma w nich natomiast sztucznych zapachów, kolorów, alkoholu, parabenów, silikonów, parafiny (oleju mineralnego) ani składników pochodzenia zwierzęcego. Wodę w naszych produktach zastępujemy kwiatowymi i ziołowymi hydrolatami, bazę olejową stanowią masła i zimnotłoczone oleje a aromat kosmetyków jest naturalną kompozycją zapachową stworzoną z użytych składników i olejków esencjonalnych. Substancje aktywne jak witamina C, kwas hialuronowy, Retinol, Collageneer użyte są 'od serca', dzięki czemu skóra szybko odwdzięcza się naturalnie zdrowym wyglądem. Wszystkie nasze produkty są przebadane laboratoryjnie i posiadają Certyfikaty Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego oraz zostały zarejestrowane na Europejskim Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych i tym samym dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

 Ponieważ kochamy Przyrodę, nasze produkty zapakowane są w większości w szklane i papierowe opakowania, a do przygotowywania zamówień wysyłkowych używamy kulek ekologicznych, rozpuszczalnych w wodzie, wykonanych ze skrobii oraz drewnianych ścinek, które polecamy zachować gdyż idealnie nadają się do dekoracji czy pakowania prezentów dla bliskich.

Historia naszej firmy sięga do 2014 roku, kiedy rozpoczęliśmy przygodę z produkcją własnych kosmetyków. Stało się tak za sprawą naszego synka i jego problemów skórnych- egzema, sucha skóra, ciągłe podrażnienie. Szukając odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji jego skóry, zagłębialiśmy się coraz bardziej w składy, pochodzenie i skuteczność oferowanych preparatów. Wtedy narodził się pomysł, abyśmy sami stworzyli dla niego balsam. Tak narodziła się pasja, która stopniowo przerodziła się w pracę. 

1 z 3